BAIŚ

[center] [color=#8B0000][b][size=15]Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska[/size][/b][/color] [/center] W maju 1956 roku, Uchwałą Ministra Szkolnictwa Wyższego, został utworzony Wydział Budownictwa Lądowego w Politechnice Łódzkiej.Zaczynaliśmy skromnie, mając za siedzibę zabytkowy pałacyk przy ul. Skorupki 6 (teraz mieści się tam Rektorat). Od 1970 r. Wydział ma własną siedzibę - dwa budynki przy Al. Politechniki 6. Gdy te budynki powstały, byliśmy na obrzeżach uczelni (terytorialnie).Teraz znajdujemy się niemal w centrum campusu i w pięknym otoczeniu. Obecnie Wydział nosi nazwę: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a składa się z Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz dziesięciu katedr. rok przyjmujemy corocznie około 500 osób. Na wszystkich kierunkach i rodzajach studiów zaliczanie semestrów odbywa się z użyciem systemu punktowego ECTS, co sprzyja międzynarodowej wymianie studentów. Co roku około 80 z nich wyjeżdża do różnych uczelni europejskich. Wydział prowadzi kształcenie na pięciu kierunkach studiów: • budownictwo – od 1956 roku • architektura i urbanistyka – od 1976 roku • architektura wnętrz – od 2008 roku • inżynieria środowiska – od 1969 roku. • gospodarka przestrzenna – od 2010 roku. oraz na makrokierunku: • Architecture Engineering, obejmującym standardy kierunków budownictwo oraz architektura i urbanistyka, prowadzony w języku angielskim, w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ. Połączenie kształcenia w trzech podstawowych dyscyplinach jest atutem Wydziału, gdyż dzięki temu absolwenci są przygotowani do podejmowania wszystkich funkcji związanych z projektowaniem, wznoszeniem i utrzymaniem obiektów budowlanych. Wydział legitymuje się 1. kategorią w klasyfikacji MNiSW. Kierunki Budownictwo oraz Architektura i urbanistyka mają akredytację państwowej Komisji Akredytacyjnej, przyznaną na 5 lat wszystkim rodzajom studiów na obu kierunkach. Kierunek Inżynieria Środowiska będzie oceniany przez PKA w roku 2008. Dyscypliny naukowe, w których kształceni są studenci Wydziału, ściśle odpowiadają priorytetom wskazanym przez MNiSW. Od roku 1995 Wydział prowadzi też studia doktoranckie, obecnie we wszystkich trzech dyscyplinach naukowych. Wydział oferuje ponadto studia podyplomowe o kierunkach: Termomodernizacja, audyting i certyfikacja energetyczna budynków, Ochrona historycznych struktur budowlanych, Projektowanie architektury wnętrz, Inżynierska obsługa przestrzeni miejskiej, Modernizacja podziemnej infrastruktury miejskiej, Planowanie przestrzenne. Wydział aktywnie rozwija współpracę międzynarodową, zarówno naukową, jak i dydaktyczną. W ubiegłych 3 latach realizowano współpracę bilateralną z ponad 30 uczelniami z Europy, Ameryki Północnej i Azji. W ramach programu Socrates/Erasmus corocznie ponad 60 studentów i około 20 pracowników przebywa na uczelniach zagranicznych. Wydział kreuje też własne międzynarodowe działania dydaktyczne. Są to przede wszystkim warsztaty i seminaria, prowadzone przez gości z zagranicy – najbliższe odbędzie się na przełomie sierpnia i września, z udziałem 6 krajów. Wydział dysponuje dwoma akredytowanymi laboratoriami badawczymi: Laboratorium Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych - Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 499, notyfikacja Unii Europejskiej Nr 1614 (NANDO CPD); Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych - Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 536, oraz dwoma laboratoriami badawczymi o znaczeniu regionalnym: Laboratorium Mechaniki Gruntów i Drogownictwa oraz Laboratorium Inżynierii i Ochrony Środowiska. Wyposażenie badawcze laboratoriów jest systematycznie modernizowane i poszerzane, dzięki dotacjom z KBN, własnym środkom, uzyskiwanym m.in. ze współpracy z przemysłem oraz ostatnio z dotacji unijnych. Wydział systematycznie modernizuje i wyposaża pracownie dydaktyczne w sprzęt audiowizualny, modernizowane i wyposażane są także pracownie komputerowe. [center] [img s:()]http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174892_129508997122890_3523844_n.jpg[/img] [/center]